Home > Editors

Editors

The Keio Journal of Medicine

(Founded in 1952)


EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief 
Seitaro Fujishima

Honorary Editors

Masayuki Amagai MD Dean
the late Yoshio Kusama    the late Yonosuke Watanabe
Toyomi Fujino    Naoki Aikawa

Editors

Takanori Kanai
Jun Kudoh
Michiie Sakamoto
Shigeto Shimmura
Hiroyuki Uchida
Yae Kanai
Koichi Matsuo
Motoaki Sano
Shinichi Takahashi
Shigeaki Suzuki
Kenjiro Kosaki
Tomonori Okamura
Takuya Shimazaki
Akiko Tanikawa

International Advisory Board

Robert D. Abbott
Fred H. Gage
Rakesh K. Jain
Kanaga Sabapathy
Geoffrey Burnstock
Jules A. Hoffmann
Axel R. Pries
Jeffrey M. Friedman
Tony Hunter
Thomas A. Raffin

Editorial Advisory Board

Daisuke Aoki
Keiichi Fukuda
Michito Hirakata
Yasushi Iwao
Kazuo Kishi
Keisuke Kouyama
Meigen Liu
Morio Matsumoto
Hiroaki Miyata
Mitsuru Murata
Kazunori Nakajima
Haruhiko Ogata
Hideyuki Okano
Hideyuki Saya
Kouji Shimoda
Hidekazu Suzuki
Tsutomu Takeuchi
Ryuji Tanosaki
Naohisa Yahagi
Kazunari Yoshida
Hisao Asamura
Tomonobu Hasegawa
Kenya Honda
Masahiro Jinzaki
Yuko Kitagawa
Yoshiaki Kubota
Tohru Masui
Masaru Mimura
Toshiaki Monkawa
Taneaki Nakagawa
Masaya Nakamura
Kaoru Ogawa
Mototsugu Oya
Naoyuki Shigematsu
Haruhiko Shiomi
Takao Takahashi
Mamoru Tanaka
Kazuo Tsubota
Hiroyuki Yamagishi
Akihiko Yoshimura
Masaki Q Fujita
Naoki Hasegawa
Hiroshi Itoh
Yutaka Kawakami
Minoru S.H. Ko
Tatsuo Kuroda
Hideo Matsumoto
Koji Miura
Hiroshi Morisaki
Jin Nakahara
Kazuno Negishi
Shinichiro Okamoto
Junichi Sasaki
Hideyuki Shimizu
Kenzo Soejima
Toru Takebayashi
Yusuke Tanigawara
Masazumi Watanabe
Masato Yasui
Michisuke Yuzaki

J-STAGE