Home > Editors

Editors

The Keio Journal of Medicine

(Founded in 1952)


EDITORIAL BOARD
Editor-in-Chief
Kenjiro Kosaki

Honorary Editors
Takanori Kanai, Dean
the late Yoshio Kusama    the late Yonosuke Watanabe
Toyomi Fujino    Naoki Aikawa

Associate Editors
School of Medicine

Seitaro Fujishima
Yae Kanai
Nobuhiro Nakamoto
Hiroyuki Uchida

Yuka W Iwasaki
Koichi Matsuo
Motoaki Sano
Masatoshi Wakui

Wataru Kakegawa
Jin Nakahara
Takuya Shimazaki

Faculty of Pharmacy
Tohru Aomori Tomohiro Nishimura
Faculty of Science and Technology
Yasue Mitsukura Naoki Takano
Faculty of Nursing and Medical Care
Hiroki Fukahori Satoko Nagata
Graduate School of Health Management
Yuko Oguma

International Advisory Board
Robert D. Abbott
Jules A. Hoffmann
Axel R. Pries
Jeffrey M. Friedman
Tony Hunter
Thomas A. Raffin
Fred H. Gage
Rakesh K. Jain
Kanaga Sabapathy

Editorial Advisory Board
Daisuke Aoki
Keiichi Fukuda
Tomonobu Hasegawa
Hiroshi Ito
Yuko Kitagawa
Yoshiaki Kubota
Masaru Mimura
Toshiaki Monkawa
Taneaki Nakagawa
Masaya Nakamura
Haruhiko Ogata
Mototsugu Oya
Toshiro Sato
Hideyuki Shimizu
Makoto Suematsu
Toru Takebayashi
Yusuke Tanigawara
Naohisa Yahagi
Akihiko Yoshimura
Hisao Asamura
Koichi Fukunaga
Michito Hirakata
Masahiro Jinzaki
Minoru Ko
Tatsuo Kuroda
Koji Miura
Hiroshi Morisaki
Jin Nakahara
Kazuno Negishi
Kaoru Ogawa
Junichi Sasaki
Hideyuki Saya
Haruhiko Shiomi
Takao Takahashi
Tsutomu Takeuchi
Ryuji Tanosaki
Hiroyuki Yamagishi
Michisuke Yuzaki
Masaki Fujita
Naoki Hasegawa
Kenya Honda
Kazuo Kishi
Keisuke Kouyama
Morio Matsumoto
Hiroaki Miyata
Mitsuru Murata
Kazunori Nakajima
Hiroshi Nishihara
Hideyuki Okano
Kazuki Sato
Naoyuki Shigematsu
Kenzo Soejima
Hiromasa Takaishi
Mamoru Tanaka
Kazuo Tsubota
Masato Yasui

J-STAGE