Home > Editors

Editors

The Keio Journal of Medicine

(Founded in 1952)


EDITORIAL BOARD
Editor-in-Chief
Seitaro Fujishima

Honorary Editors
Masayuki Amagai, Dean
the late Yoshio Kusama    the late Yonosuke Watanabe
Toyomi Fujino    Naoki Aikawa

Associate Editors
School of Medicine

Takanori Kanai
Jun Kudoh
Michiie Sakamoto
Shigeto Shimmura
Hiroyuki Uchida

Yae Kanai
Koichi Matsuo
Motoaki Sano
Shigeaki Suzuki

Kenjiro Kosaki
Tomonori Okamura
Takuya Shimazaki
Akiko Tanikawa

Faculty of Pharmacy
Tohru Aomori Tomohiro Nishimura
Faculty of Science and Technology
Yasue Mitsukura Naoki Takano
Faculty of Nursing and Medical Care
Hiroki Fukahori Satoko Nagata

International Advisory Board
Robert D. Abbott
Fred H. Gage
Rakesh K. Jain
Kanaga Sabapathy
Geoffrey Burnstock
Jules A. Hoffmann
Axel R. Pries
Jeffrey M. Friedman
Tony Hunter
Thomas A. Raffin

Editorial Advisory Board
Tomofumi Anegawa
Masaki Q. Fujita
Naoki Hasegawa
Hiroyoshi Inoue
Masahiro Jinzaki
Yuko Kitagawa
Tatsuo Kuroda
Morio Matsumoto
Timothy Minton
Toshiaki Monkawa
Hiroshi Nakamura
Kazuno Negishi
Shinichiro Okamoto
Kazuki Sato
Hideyuki Shimizu
Takao Takahashi
Mamoru Tanaka
Naohisa Yahagi
Kazunari Yoshida
Daisuke Aoki
Keiichi Fukuda
Tomonobu Hasegawa
Hiroshi Itoh
Mayumi Kajimura
Minoru Ko
Meigen Liu
Masaru Mimura
Koji Miura
Jin Nakahara
Masaya Nakamura
Haruhiko Ogata
Hideyuki Okano
Toshiro Sato
Haruhiko Shiomi
Toru Takebayashi
Ryuji Tanosaki
Hiroyuki Yamagishi
Akihiko Yoshimura
Hisao Asamura
Taiji Furuno
Kenya Honda
Yasushi Iwao
Kazuo Kishi
Yoshiaki Kubota
Tohru Masui
Nariyuki Minami
Hiroaki Miyata
Kazunori Nakajima
Masatoshi Nara
Kaoru Ogawa
Mototsugu Oya
Hideyuki Saya
Kenzo Soejima
Tsutomu Takeuchi
Kazuo Tsubota
Masato Yasui
Michisuke Yuzaki

J-STAGE